Bambusa 

 

       

  


                                    Rhizome                                                  Bark                                  Leaf